diumenge, 26 d’abril de 2015

DICTADO

Esta vez tendréis que estudiar dos dictados.
Hoy es el primer día de Clara en el restaurante. Durante un mes será la aprendiz de la cocinera. Su primer encargo son dos arroces con perdiz. Los hace a toda velocidad y quedan deliciosos. El secreto está en la selección de las variedades de arroz que ha utilizado.
Me he comprado un accesorio para la televisión gracias al cual podré acceder fácilmente a cualquier canal; para ello, basta con accionar un botón según pone en el manual de instrucciones, en la sección dedicada a los mandos a distancia.

dimarts, 21 d’abril de 2015

ACTIVITATS

Ordena aquests fets des del més antic fins el més recent. Després, subratlla de vermell els que tengueren lloc abans de la conquesta romana i de verd els que succeïren despres.

a) Fundació d'Empòrion.
b) Atac cartaginès a la ciutat d'Arse.
c) Divisió d'Hispània en cinc províncies.
d) Fundació de Gadir.
e) Fundació de Cartago Nova.
f) El cristianisme, religió oficial de l'imperi romà.
g) Desembarcament dels romans a Empúries.

dimecres, 15 d’abril de 2015

GUIÓ TREBALL ESCRIT

GUIÓ DEL TREBALL ESCRIT
     -    El treball es pot fer:
Ø      A mà:
o   farem servir fulls en blanc
o   S’ha d’escriure amb falsilla. MARGEEEESS!!
Ø      Amb l’ordinador:
o   Word o similar
§  Tipus de lletra: Títols: tamany lletra 14 i majúscula. Tipus de lletra Comic sans (11), Arial (12), justificat.

o                 Power point o similar

-      Portada
Ø  Títol de l’experiment
Ø  Noms dels participants (abaix a la dreta) 
Ø  Decoració amb fotos, dibuixos, etc
-      Índex
Ø  Títol i núm de pàgina

-      Explicació: PER QUÈ HEM TRIAT L’EXPERIMENT? (lletra majúscula i tamany 14)
-      EXPLICACIÓ DE L’EXPERIMENT:
Ø  Material utilitzat
Ø  Procediment

-      CONCLUSIONS de l’experiment (quins resultats has obtingut? Ha passat el què esperaves? Si no és així, què penses que ha fallat en l’experiment?)

A tenir en compte:
Ø  Totes les pàgines aniran numerades ( abaix a la dreta o abaix enmig)
Ø  Claredat en l’explicació
Ø  Bona lletra, faltes d’ortografia
Ø  Marges
Ø  Títols
Ø  Separació de paraules

Ø  Connectors

dimarts, 14 d’abril de 2015

CONNECTORS

Utilitza els connectors més habituals

§  Per introduir un tema
§  L’objectiu principal de…
§  Ens proposem d’exposar…
§  Aquest escrit / informe / document tracta de…
§  Us adrecem aquest escrit per…
§  Per encetar un tema nou
§  Respecte de X…
§  Pel que fa a X…
§  Quant a X…
§  Sobre (la qüestió de)…
§  Un altre punt és…
§  El punt següent tracta de…
§  Per marcar l'ordre
§  Primer, / Primerament, / En primer lloc, / D’entrada,
§  Segon, / En segon lloc,
§  Tercer, / En tercer lloc,
§  En darrer lloc, / Finalment, / Per acabar, / En últim terme,
§  Per fer distincions
§  D’un banda, / Per un costat,
§  De l’altra, / Per l’altre,
§  D’altra banda, / Altrament,
§  Per continuar sobre un mateix punt
§  A més a més, / A més, / Tanmateix,
§  Després / Tot seguit / Així mateix,
§  Per posar èmfasi en un punt
§  És a dir, / Això és, / Igualment,
§  En altres paraules, / Dit d’una altra manera,
§  Tal com s’ha dit, / Cal tornar a dir que... / S’ha de tenir en compte que...
§  El més important és... / La idea central és... / Convé ressaltar que...
§  Val la pena dir que... / Cal insistir que...
§  Per posar exemples
§  Per exemple, / Un bon exemple d’això és... / N’és un bon exemple...
§  Es pot exemplificar... / Com a exemple...
§  En particular, / En concret, / Com ara... / En el cas de... / Una bona mostra...

§  Per resumir
§  En resum, / Resumint el que... / Recollint el més important...
§  Breument, / En poques paraules, / D’una forma breu...
§  En conjunt, / Globalment,
§  Per acabar
§  En conclusió, / En definitiva, / En conseqüència, / Així doncs,
§  Per concloure, / Per acabar, / Finalment,
§  La forma per últim és incorrecta.
§  Per indicar causa
§ atès que
§ com que
§ vist que
§ ja que
§ perquè
§ tenint en compte que
§ a causa de / a causa que
§ gràcies a
§ a força de
§ a raó de
§ per culpa de
§  Per indicar conseqüència
§  en conseqüència / a conseqüència de / conseqüentment
§  per consegüent
§  per tant
§  així és que
§  de manera que
§  per això
§  per aquest fet
§  doncs
§  cosa que
§  Per indicar condició
§  si
§  només de / només que
§  posat que
§  en cas de / en cas que
§  a condició de / a condició que
§  Per indicar finalitat
§  a fi de / a fi que
§  per tal de / per tal que
§  amb l’objectiu de / amb l’objectiu que
§  perquè
§  per
§  Per indicar oposició
§  en canvi
§  en contra
§  al contrari
§  tanmateix
§  ara bé
§  amb tot
§  això no obstant / no obstant això
§  Per indicar objecció
§  encara que
§  malgrat que
§  per bé que
§  tot i que / amb tot i que
§  Per indicar narracions (exposició de fets)
§  abans
§  anteriorment
§  al mateix temps
§  en el mateix moment
§  simultàniament
§  després
§  més tard
§  més endavant
§  a continuació
§  tot seguit 
§  Per a les descripcions
§  a dalt
§  més amunt
§  a la dreta
§  al mig
§  al centre
§  endins
§  a l’interior
§  a baix
§  més avall
§  a l’esquerra
§  als costats
§  als extrems
§  enfora

§  a l’exterior