dimarts, 14 d’abril de 2015

CONNECTORS

Utilitza els connectors més habituals

§  Per introduir un tema
§  L’objectiu principal de…
§  Ens proposem d’exposar…
§  Aquest escrit / informe / document tracta de…
§  Us adrecem aquest escrit per…
§  Per encetar un tema nou
§  Respecte de X…
§  Pel que fa a X…
§  Quant a X…
§  Sobre (la qüestió de)…
§  Un altre punt és…
§  El punt següent tracta de…
§  Per marcar l'ordre
§  Primer, / Primerament, / En primer lloc, / D’entrada,
§  Segon, / En segon lloc,
§  Tercer, / En tercer lloc,
§  En darrer lloc, / Finalment, / Per acabar, / En últim terme,
§  Per fer distincions
§  D’un banda, / Per un costat,
§  De l’altra, / Per l’altre,
§  D’altra banda, / Altrament,
§  Per continuar sobre un mateix punt
§  A més a més, / A més, / Tanmateix,
§  Després / Tot seguit / Així mateix,
§  Per posar èmfasi en un punt
§  És a dir, / Això és, / Igualment,
§  En altres paraules, / Dit d’una altra manera,
§  Tal com s’ha dit, / Cal tornar a dir que... / S’ha de tenir en compte que...
§  El més important és... / La idea central és... / Convé ressaltar que...
§  Val la pena dir que... / Cal insistir que...
§  Per posar exemples
§  Per exemple, / Un bon exemple d’això és... / N’és un bon exemple...
§  Es pot exemplificar... / Com a exemple...
§  En particular, / En concret, / Com ara... / En el cas de... / Una bona mostra...

§  Per resumir
§  En resum, / Resumint el que... / Recollint el més important...
§  Breument, / En poques paraules, / D’una forma breu...
§  En conjunt, / Globalment,
§  Per acabar
§  En conclusió, / En definitiva, / En conseqüència, / Així doncs,
§  Per concloure, / Per acabar, / Finalment,
§  La forma per últim és incorrecta.
§  Per indicar causa
§ atès que
§ com que
§ vist que
§ ja que
§ perquè
§ tenint en compte que
§ a causa de / a causa que
§ gràcies a
§ a força de
§ a raó de
§ per culpa de
§  Per indicar conseqüència
§  en conseqüència / a conseqüència de / conseqüentment
§  per consegüent
§  per tant
§  així és que
§  de manera que
§  per això
§  per aquest fet
§  doncs
§  cosa que
§  Per indicar condició
§  si
§  només de / només que
§  posat que
§  en cas de / en cas que
§  a condició de / a condició que
§  Per indicar finalitat
§  a fi de / a fi que
§  per tal de / per tal que
§  amb l’objectiu de / amb l’objectiu que
§  perquè
§  per
§  Per indicar oposició
§  en canvi
§  en contra
§  al contrari
§  tanmateix
§  ara bé
§  amb tot
§  això no obstant / no obstant això
§  Per indicar objecció
§  encara que
§  malgrat que
§  per bé que
§  tot i que / amb tot i que
§  Per indicar narracions (exposició de fets)
§  abans
§  anteriorment
§  al mateix temps
§  en el mateix moment
§  simultàniament
§  després
§  més tard
§  més endavant
§  a continuació
§  tot seguit 
§  Per a les descripcions
§  a dalt
§  més amunt
§  a la dreta
§  al mig
§  al centre
§  endins
§  a l’interior
§  a baix
§  més avall
§  a l’esquerra
§  als costats
§  als extrems
§  enfora

§  a l’exterior

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada